Trang chủ Dân sự QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÍNH MẠNG BỊ XÂM PHẠM TRONG TAI NẠN GIAO THÔNG

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÍNH MẠNG BỊ XÂM PHẠM TRONG TAI NẠN GIAO THÔNG

Trong các vụ tai nạn giao thông, việc mất mát về người và tài sản là điều đáng tiếc và không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi người gây tai nạn giao thông mà xâm phạm đến tính mạng của người khác. Ngoài việc bị truy cứu TNHS (nếu có), người gây tai nạn còn phải chịu các khoản bồi thường thiệt hại theo quy định của BLDS. Chi tiết mời bạn đọc tham khảo: